Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Firma Pascall Sp. z o.o. jest właścicielem sklepu internetowego  www.sypialnia24.com ( dalej zwanym Sprzedawcą)

 2. Pascall Sp.z o.o.
  ul. Wrzesińska 14 
  61-021 Poznań
   
  NIP 7822281750 
  REGON 634533620

   

  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  ul. Senatorska 16
  00-923 Warszawa

  Numer konta bankowego: 92 1030 1582 0000 0008 1481 7008

   

 3. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.sypialnia24.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu,
 4. Sprzedający realizuje dostawy w ramach prowadzonego Sklepu dla których miejscem dostawy jest wskazane miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Treść strony internetowej www.sypialnia24.com i jej wszystkich podstron nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu oraz jej podstronach były wolne od uchybień oraz błędów. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu, cen towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Wskazane wyżej zmiany oraz warunki akcji promocyjnych nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie tych zmian i warunków akcji promocyjnych.
 6. Wszystkie dostawy towarów oferowane przez Sprzedającego w Sklepie są realizowane na podstawie Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
 7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.sypialnia24.com
  2. Sprzedającym – należy przez to rozumieć
  3. Pascall Sp. z o.o.

    ul. Wrzesińska 14,  

   61-021 Poznań,

   Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

   KRS 0000181823

   NIP 7822281750

   REGON 634533620

   Kapitał zakładowy 100 000 PLN,

  4. Kliencie lub Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną,
  5. Konsumencie – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 22 1 Kodeksu cywilnego, Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. nr 101 poz. 926 z póź. zm.),
  7. Ustawie o sprzedaży konsumenckiej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 roku Nr 141 poz. 1176 z póź. zm.),
  8. Ustawie o sprzedaży poza lokalem – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku Nr 22 poz. 271 z póź. zm.),
  9. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.).
  10.  

II. Rejestracja i ochrona danych osobowych

 

 1. Zamówienie może złożyć tylko osoba zarejestrowana w Sklepie.
 2. W trakcie rejestracji w Sklepie Klient podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, poprzez wysłanie stosownego e-maila na następujący adres: twoja@sypialnia24.com. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
 4. Zarejestrowanie się w Sklepie przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez Kupującego w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedającego w szczególności marketing bezpośredni własnych towarów lub dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

   

III. Procedura składania i realizacji zamówień

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni tygodnia, za pomocą formularza udostępnionego w Sklepie. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie w trakcie procedury zamawiania towaru. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia należy w szczególności rozumieć podanie przez Klienta informacji prawdziwych, umożliwiających realizację zamówienia.
 3. W przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych lub błędnych danych, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 4. Klient w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia do Sklepu otrzyma e-mailem potwierdzenie zamówienia. W treści tego potwierdzenia umieszczone zostaną dane klienta, lista zamówionych towarów, termin realizacji, informacje odnośnie odbioru i płatności. Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 2 (dwóch) dni roboczych powoduje, że umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o możliwości częściowej realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). Decyzję o sposobie realizacji należy przesłać na adres twoja@sypialnia24.com. Przy braku decyzji Klienta o sposobie realizacji zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przekazania informacji o możliwości realizacji zamówienia powoduje, że umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. W ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po otrzymaniu od Klienta informacji o sposobie realizacji zamówienia, Klient otrzyma ostateczne potwierdzenie jego realizacji.
 6. Otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
 7. Klient nie może dodać nowej pozycji do złożonego zamówienia. Przed rozpoczęciem realizacji złożonego zamówienia Klient może zrezygnować z zamówienia lub wybranych pozycji w zamówieniu poprzez wysłanie swojej decyzji na adres twoja@sypialnia24.com. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od rezygnacji z zamówienia lub jego części.
 8. Termin realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu zamówienia.

 

IV. Ceny towarów oraz sposób płatności

 

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 2. Ceny podane w Sklepie nie obejmują kosztów dostawy.
 3. W zależności od wybranej formy odbioru towaru, Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności:
  1. przy odbiorze własnym: przelew bankowy w formie przedpłaty, 100% wartości towaru przed jego odbiorem (możliwość odbioru zamówionego towaru po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu).
  2. przy dostawie do Klienta: przelew bankowy w formie przedpłaty, 100% wartości towaru (wysyłka zamówionego towaru możliwa po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu).
  3. przy dostawie do Klienta lub odbiorze własnym: 100% wartości towaru, gotówką przy odbiorze towaru.
 4. Wpłaty tytułem zamówionych towarów należy dokonywać na rzecz Sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 5. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawi fakturę VAT, która zostanie wysłana do Klienta wraz z zamówionym towarem.
 6. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania całkowitej zapłaty za towar przez Klienta.
 7. Przed przeniesieniem prawa własności do towaru Klient, bez wyraźnej zgody Sprzedającego, nie ma prawa dalszego jego zbycia, zastawienia, przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabiania lub innego rozporządzania albo wykorzystania.

 

V. Koszty i warunki dostawy

 

 1. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 2. Sposób wyliczenia kosztów dostawy znajduje się na stronie internetowej. Koszty dostawy zostaną przedstawione Klientowi po wyborze towaru, przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Koszty dostawy obejmują wyłącznie dostarczenie towaru do wskazanego przez Klienta miejsca oraz jego wyładunek przed pojazd jakim dostarczono towar. Koszty dostawy nie uwzględniają wniesienia do miejsca składowania zamówionego towaru.
 4. Należność za usługę dostawy powinna zostać uregulowana u kierowcy pojazdu, jakim dostarczono towar. Kierowca pojazdu wystawi Kupującemu fakturę VAT za usługi transportowe.
 5. Kierowca pojazdu jakim dostarczono towar może odmówić jego wydania w przypadku braku zapłaty za usługę transportową.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej nie zrealizowanie na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji jego obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności z uwzględnieniem możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia na towary przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości realizacji zamówienia.
 7. W przypadku zwłoki w dostawie, przekraczającej 21 (dwadzieścia jeden) dni, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 8. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Kupującemu, ponosi Sprzedający z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 9. W sytuacji gdy, przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, zaleca się aby Klient sporządził z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki zawierający co najmniej datę odbioru przesyłki oraz opis szkody. W przypadku odbioru towarów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić uszkodzenie przewoźnikowi w opisany wcześniej sposób i jednocześnie zwrócić się bezpośrednio do Sprzedającego na wskazany w Regulaminie adres mailowy.

 

VI. Odbiór towaru

 

 1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia bądź będą przygotowane do odbioru w siedzibie Sprzedającego. W trakcie odbioru przesyłki, Klient powinien w obecności kierowcy sprawdzić, czy zawartość przesyłki odpowiada złożonemu zamówieniu i czy nie nastąpiły uszkodzenia towaru podczas transportu.
 2. Dostawa zamówionych towarów następuje po wpłynięciu na rachunek bankowy Sprzedającego pełnej kwoty zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest w dni robocze, za pośrednictwem firm transportowych, współpracujących ze Sprzedającym
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.

 

VII. Rękojmia i gwarancja. Reklamacje

 

 1. Wygląd dostarczonego towaru może nieznacznie odbiegać od wyglądu przedstawionego na zdjęciach umieszczonych w Sklepie, w szczególności dotyczy to koloru produktów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Sklepie, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.
 2. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy towarów umieszczone na jego stronie internetowej i jej podstronach. Ceny i opisy na stronach internetowych administrowanych przez inne podmioty, jak np. porównywarki cenowe, wymagają każdorazowej weryfikacji z aktualną treścią strony internetowej Sprzedającego.
 3. Sprzedający ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta inny sposób zadośćuczynienia. W przypadku, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi cenę uiszczoną za towar na rachunek bankowy, z którego otrzymał wpłatę lub wskazane przez Klienta w formularzu reklamacyjnym. Przy uwzględnieniu reklamacji Klient powinien podpisać fakturę korektę. Sprzedawca odbierze od Konsumenta wadliwy towar w ustalonym z Klientem terminie.
 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dostarczenie opisu reklamacji (wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy), wraz z dowodem zakupu.
 6. Sprzedający rozpatrzy reklamację Konsumenta w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.
 7. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 8. Niezależnie od postanowień pkt. 1 do pkt. 7 powyżej, Sprzedający może udzielić Klientom gwarancji zakupiony towar na warunkach w niej określonej.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. W terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach przewidzianych w Ustawie o sprzedaży poza lokalem bez podania przyczyny. Do zachowania terminu 10-dniowego wystarczy wysłanie w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania towaru wypełnionego formularza zwrotu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu na adres Sprzedającego. Razem z towarem winna być także zwrócona faktura VAT lub paragon będące dowodem zakupu towaru. Konsument proszony jest o zachowanie dowodu nadania przesyłki z towarem do Sprzedającego.
 2. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego Sprzedający otrzymał wpłatę lub rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w formularzu zwrotu. Przy zwrocie Klient powinien podpisać fakturę korektę. Stronie przysługuje prawo zatrzymania, zgodnie z art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot. Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu ponad zmiany konieczne w granicach zwykłego zarządu, bądź towar zaginie, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.
 3. Konsument zobowiązany jest do starannego zapakowania i zabezpieczenia zwracanego Sprzedającemu towaru.
 4. Zwrotowi na rzecz Konsumenta – w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej części Regulaminu  - podlegają należności, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy o sprzedaży poza lokalem.

 

IX. Regulamin systemu PAYU.PL

 

Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Payu.PL

 1. Płatności za pośrednictwem Systemu Payu.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 2. Użytkownik w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Payu.pl za pośrednictwem Systemu Payu.pl.
 3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Payu.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Payu.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Payu.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Payu.pl.
 4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Payu.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera.

 

X. Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu zamieszczenie ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia na towar.
 2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu lub umowy zawartej na jego podstawie pozostają w mocy.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa o sprzedaży konsumenckiej, ustawa o sprzedaży poza lokalem, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartymi przez Sprzedającego w indywidualnej umowie sprzedaży, pierwszeństwo mają postanowienia tej umowy.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji jego obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności z uwzględnieniem możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia na towary przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości realizacji zamówienia.
 6. Każdy Klient ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony Sklepu i zapisać go na własnym nośniku.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 sierpnia 2013

 

Poznań, dnia 14.08.2013